Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar på Verdensbankens vårmøte denne uka

Ukraina, matsikkerhet og gjeld er på agendaen på Verdensbankens vårmøte, som arrangeres 20. til 22. april i Washington DC.

De globale effektene som krigen i Ukraina, koronapandemien og klimaendringene har på fattige og sårbare samfunn vil være sentrale tema under årets vårmøte.

– Den globale matsikkerheten er svekket som følge av væpnet konflikt, klimaendringer, økonomisk ulikhet og koronapandemien. Verdensbanken er en av våre viktigste partnere for å bygge opp matsikkerhet, redusere fattigdom og møte andre globale utfordringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i en pressemelding i forkant av møtet.

Tvinnereim sier hun vil legge særlig vekt på matsikkerhet og Verdensbankens respons på de økte matprisene. Bankens innsats for klima, helse, pandemiberedskap og arbeid for å finne løsninger på gjeldsutfordringer i lavinntektsland, vil også stå sentralt.

Møtene vil i tillegg ta opp Verdensbankens nye handlingsplan for klima, som inkluderer biologisk mangfold, hav og bærekraftige matsystemer.

Krigen i Ukraina vil prege møtene. Russlands angrepskrig har både regionale og globale konsekvenser, særlig for energi– og matpriser, og kommer som en krise på toppen av klimakrisen og koronapandemien.

– Verdensbanken har handlet raskt for å mobilisere betydelig støtte direkte til ukrainske myndigheter og naboland som mottar flyktninger. Norge gir 200 millioner kroner i budsjettstøtte via Verdensbankens krisepakke. Støtten vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere, statsansatte, og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp, sier Tvinnereim.

Utviklingsminister Tvinnereim vil delta på ministermøter om Ukraina og Afghanistan. Hun vil også holde innlegg på møter om finansiering av matsikkerhet og inkluderende matsystemer, og på et arrangement som markerer tre år med giverlandsbidrag til Global Financing Facility (GFF). GFF er en hovedkanal for norsk finansiering av reproduktiv, mødre-, barne- og ungdomshelse og ernæring, ifølge Utenriksdepartementet.

I Washington vil utviklingsministeren møte ledere for Afrikabanken, UNICEF, UNDP og USAID.

Norsk bistand gjennom Verdensbankgruppen var i 2021 på om lag 4,6 milliarder kroner. Av dette utgjorde kjernebidraget til Verdensbankens fond for de fattigste landene, IDA (International Development Association), 1,078 milliarder kroner. IDA er den klart største enkeltkanalen for multilateral bistand til disse landene og gir sterkt subsidierte lån til lavinntektsland, og gavebistand til de mest gjeldsrammede av disse.

Over to tredjedeler av IDA går til afrikanske land.