Foto: Norfund. Illustrasjon: Transit Magasin

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Denne kronikken er skrevet av Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund.

Skogs- og treforedlingsdrift har stort potensial for å skape nye arbeidsplasser i områder av Afrika der det i dag er få jobber utover selvbergingsjordbruk. Slik industri kan levere fornybare byggematerialer, redusere behovet for import, og ansvarlig drift kan bidra til å dempe press på naturskog gjennom å inkludere vern av skog, i områder der jakt på brensel og svijordbruk fører til omfattende avskoging.

Dette var bakgrunnen for Norad allerede fra tidlig på 70-tallet engasjerte seg i skogdrift i Tanzania. I 2001 overtok Norfund Norads lån og virksomheten ble noen år senere overtatt av det som ble selskapet Green Resources. I 2009 ble dette fulgt opp med et nytt lån fra Norfund sammen med IFC. Lånet ble gitt for å investere i verdikjeden (sagbruk) og industriell utvikling av selskapet med mål om å skape arbeidsplasser.

For svak etterlevelse av miljø- og menneskerettighetsstandarder

Norfund var klar over at skogsdrift i Øst-Afrika innebar utfordringer knyttet til miljø, menneskerettigheter og landrettigheter. I samarbeid med FMO og Finnfund, våre nederlandske og finske søsterorganisasjoner, ble det i forbindelse med utbetalingen av nye lån derfor gjennomført grundige aktsomhetsvurderinger. Vi stilte sammen krav om at selskapet måtte drives forsvarlig i henhold til anerkjente standarder på miljø og sosiale forhold.

Våre egne gjennomganger og kritikk fra media, forskere og sivilsamfunnsorganisasjoner viste at selskapet ikke leverte godt nok, blant annet i forholdet til lokalsamfunn og ansatte. Sammen med våre søsterorganisasjoner gikk vi inn med tiltak for å styrke oppfølgingen, blant annet med årlig ekstern monitorering og bruk av egne midler til å forbedre sikkerheten.

Rettigheter til mye land – men manglende inntekter

Samtidig ble det tidlig klart at Green Resources prioriterte bruksrett til og beplantning av mye land, og i mindre grad investerte i verdikjeden og industriell utvikling. Dette begrenset muligheten til å øke inntektene.

I 2016 kom selskapet dermed i en likviditetsskvis, og styret truet med å slå selskapet konkurs. Norfund, våre søsterorganisasjoner, samt noen aksjonærer, ga da ytterligere lån for å bevare arbeidsplassene, men med klare forutsetninger og en rett til å overta selskapet ved å konvertere lån til aksjekapital om de ikke ble innfridd.

En krevende snuoperasjon

Etter hvert så Norfund og Finnfund seg nødt til å ta i bruk denne retten for å redde selskapet. Det ga muligheten for en tettere oppfølging enn som långivere. Vi bidro til å få på plass et nytt styre, en ny ledelse, profesjonalisert drift og vesentlig styrket oppfølging av miljø- og sosiale forhold (E&S). Vi krevde også at selskapet på en ansvarlig måte måtte gi fra seg bruksretten til store landområder, noe som nå i hovedsak er gjennomført i Mosambik.

I ettertid framstår det klart at Norfund i 2009 undervurderte hvor vanskelig det ville bli for selskapet å levere på egne ambisjoner, skape lønnsom drift og oppfylle våre krav på miljø- og sosiale forhold. Konsekvensen ble et krevende engasjement over mange år, der vi har brukt mye tid og krefter på å følge opp både svake økonomiske resultater og utfordringer knyttet til miljø, landrettigheter og sosiale forhold.

Vi mener det var riktig å ta ansvar gjennom å gå inn som eier i stedet for å la selskapet gå konkurs. Snuoperasjonen gjennomført av styret og den nye ledelsen satte selskapet i stand til å gå fra store underskudd til å doble omsetningen og samlet sett oppnå lønnsomhet. Imidlertid ville Norfund ikke gjort en tilsvarende investering i dag.

Nytt partnerskap gir nye muligheter

Snuoperasjonen var bakgrunnen for at det ble mulig i høst å selge selskapet til et nytt partnerskap kalt The African Forestry Impact Platform (AFIP). Partnerskapet har som mål å skalere opp bærekraftig skogbruk i Afrika sør for Sahara. Bevaring av naturskog og skogrestaureringsprosjekter kombineres med ansvarlig utvidelse av skogplantasjer. Norfund og Finnfund reinvesterer inntektene fra salget i det nye partnerskapet, som får inn frisk kapital fra australske New Forests og British International Investments.

Green Resources er et eksempel på hvor vanskelig det kan være å drive ansvarlig og levedyktig virksomhet i utviklingsland. Heldigvis er det imidlertid også et eksempel på hva som er mulig å få til hvis man ikke gir opp når det stormer, men bruker tid og krefter på å få til en snuoperasjon.

Det er erfaring og kunnskap som kommer godt med når et nytt kapittel nå skal skrives i historien om Green Resources. Og når Norfund skal fortsette å investere for utvikling i Afrika.

FAKTA OM SKOG I AFRIKA

  • Afrika har 17 prosent av verdens skog (636 639 000 ha) 
  • Ca 60 millioner mennesker er direkte avhengige av disse skogene, mens over 60 prosent av befolkningen på kontinentet er indirekte avhengige av dem.
  • Mellom 2015 og 2020 mistet Afrika 4,4 millioner hektar skog hvert år.
  • Bevaringen av skogene er avgjørende for å møte noen av vår tids store utfordringer: bevaringen av biologisk mangfold, klimaendringer og matsikkerhet.
  • Ødelagt skog forsterker effektene av klimaendringer. 
  • Ørkenspredning påvirker 45 prosent av Afrikas landareal. 
  • Trær og skoger spiller en nøkkelrolle i bevaring av produktivt jordsmonn og dermed matproduksjon i Afrika.

Kilde: Review of forest and landscape restoration in Africa 2021, FAO and AUDA-NEPAD, 2021