Rolf A. Vestvik er partner i Conow, kompetansesenter for internasjonale relasjoner.

KRONIKK: Senterpartiet (SP) har vært opptatt av å få frem forskjellene fra Sosialistisk Venstreparti (SV). Men de to partienes arbeidsprogram viser at enigheten er langt større enn motsetningene i utenrikspolitikken.

Det er egentlig kun på ett virkelig viktig punkt at de to partiene skiller lag og det er synet på NATO. SV holder fast på sin motstand mot norsk medlemskap, mens SP er ivrige tilhengere. Men denne uenigheten vil trolig spille en liten rolle ettersom SV nok vil kunne sitte i en regjering som har NATO som grunnplanke i sikkerhetspolitikken.

På de fleste andre områdene i sikkerhetspolitikken er partiene svært like. En viktig prinsipiell sak begge partier fremmer er at Stortinget skal vedta norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. Dette vil være en endring av dagens konstitusjonelle system der det er regjeringen som tar avgjørelsen. Sp og SV står begge mot AP i dette spørsmålet.

Begge partier ivrer for et sterkere nordisk forsvarspolitisk samarbeid, er mot militære operasjoner som ikke har et FN-mandat, vil styrke kontrollen med norsk våpenhandel og forby atomvåpen. Også i den komplekse Russlandspolitikken har partiene et sammenfallende utgangspunkt. SP skriver at de vil «Styrke samkvem, handel og samarbeid med Russland i Nordområdene», mens SVs program lyder: «Forsterke den politiske dialogen med Russland om spørsmål som er sentrale for begge land, som for eksempel nordområdene, atomforurensning, ressursutnytting og søk- og redning i nord»

Handelspolitikken er et annet felt hvor de to partiene har nær sagt sammenfallende synspunkter. SV skriver i sitt program at «Den samla matimporten til Norge skal ned, men en større del av importen skal komme fra MUL-land». SP har nøyaktig den samme politikken. Begge partier uttrykker uro over at makt flyttes fra nasjonalstaten til multinasjonale selskaper og multilaterale organisasjoner. Videre vil begge begrense WTOs virkeområde, avvise TISA-avtalen og ikke minst si opp EØS-avtalen.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Begge partier vil skattlegge internasjonale virksomheter hardere, innføre en Tobin-skatt og bruke handelsavtaler aktivt for å fremme menneskerettigheter. På enkelte deler av handelspolitikken bruker begge partier nærmest felles formuleringer. SP skriver blant annet «Avvise internasjonale investeringsavtaler med investor/stat-tvisteløsningsmekanisme», mens SV skriver «At Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer pressmidler mot stater, som investor-stat-tvisteløsning og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse».  Ja, faktisk er det slik at på det handelspolitiske området er det vanskelig å finne andre partier som er mer like enn nettopp SV og SP.

Også bistandspolitikken er de to partiene svært enige om. SV har nok et sterkere solidaritetsfokus, men SP er ikke så langt etter. Begge mener minst 1% av BNI skal gå til utvikling og at bistandspolitikken skal tuftes på de globale bærekraftsmålene. Videre mener de at bistanden skal fokusere mer på landbruk, fiskeri og matsikkerhet, samt fornybar energi. I tillegg fremheves viktigheten av å satse på utdanning og beskyttelse av jenter og kvinner i krig. SP skriver også at partiet vil: «Styrke støtten til sivilsamfunn og internasjonal fagbevegelse», i likhet med SV som skriver: «Øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner (..og) styrke arbeideres faglige rettigheter»

Så er det selvsagt slik at i en del enkeltsaker er partiene uenige. SVs program har hard kritikk av Israels okkupasjonspolitikk, mens SP ikke nevner Israel-Palestina-konflikten i sitt program. Men i de store spørsmålene er retningen begge partier peker på svært like. Sikkerhetspolitikk, handelspolitikk og bistandspolitikk er grunnpilarene i utenrikspolitikken.

Ettersom enigheten om de fleste sentrale spørsmål er stor, bør det ikke være utenrikspolitikken som står i veien for et rød-grønt regjeringssamarbeid etter høstens valg.

Denne kronikken er skrevet av Rolf A. Vestvik, Conow kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Vestvik har arbeidet som diplomat i den norske utenrikstjenesten, spesielt engasjert med Midtøsten, Balkan, nordiske spørsmål og bistand. Fra 2005 var Vestvik samfunnssjef i Flyktninghjelpen. Han har senere bidratt til oppbyggingen av tankesmien Agendas internasjonale arbeid.

Annonse
Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)